Άρειος Πάγος, απόφαση 181/2016: Ποιος θεωρείται εργοδότης στις οικοδομικές εργασίες.

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016 20:17

 

Άρειος Πάγος, απόφαση 181/2016:

 

 

 

Ποιος θεωρείται εργοδότης στις οικοδομικές εργασίες.

 

Ευθύνη εργοδότη. Υποχρεώσεις εργολάβου ως προς

 

την τήρηση κανόνων ασφαλείας

 

 

 

Μία πολύ ενδιαφέρουσα για τους μηχανικούς και τους εργολάβους απόφαση εξέδωσε ο Άρειος Πάγος σχετικά με το ποιος θεωρείται εργοδότης

 

στις οικοδομικές εργασίες, την ευθύνη του εργοδότη και τις υποχρεώσεις

 

του εργολάβου ως προς την τήρηση κανόνων ασφαλείας. Για λόγους ενημέρωσης των συναδέλφων το newsletter του ΤΕΕ παραθέτει συνοπτικά την

 

περίληψη της απόφασης αλλά καλεί κάθε μηχανικό ή ενδιαφερόμενο να

 

εξετάζει κάθε σχετική περίπτωση ξεχωριστά με το νομικό του σύμβουλο. Η

 

περίληψη της απόφασης έχει ως εξής:

 

Από τις διατάξεις του αρθ. 8 παρ.5 α.ν. 1846/1951 προκύπτει ότι, προκειμένου περί οικοδομικών εργασιών, ως εργοδότης, από την άποψη της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου περί κοινωνικών ασφαλίσεων, θεωρείται τόσο ο κύριος του έργου (πλασματικός εργοδότης) όσο και εκείνος που έχει αναλάβει τις

 

οικοδομικές εργασίες (μηχανικός, εργολάβος, υπεργολάβος) και έχει συνάψει την εργασιακή σύμβαση με τους εργαζομένους στο οικοδομικό έργο.

 

Επομένως, τόσο ο κύριος του έργου όσο και ο εργοδότης του εργαζομένου που υπέστη εργατικό ατύχημα κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, δηλαδή εκείνος με τον οποίο ο εργαζόμενος είχε συνάψει την εργασιακή σύμβαση, απαλλάσσονται μεν από τις υποχρεώσεις καταβολής αποζημίωσης εξαιτίας εργατικού ατυχήματος, όταν ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, ευθύνονται όμως αν υπάρχει πταίσμα για τη χρηματική ικανοποίηση του παθόντος, επειδή δε για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, κατά το άρθρο 926 ΑΚ ενέχονται εις ολόκληρον.

 

Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν 551/1914, που κωδικοποιήθηκε με το

 

β.δ. της 24-7/25-8-1920 και διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή

 

του ΑΚ (αρθρ. 38 ΕισΝΑΚ), προκύπτει ότι εργατικό ατύχημα, δηλαδή ατύχημα από βίαιο συμβάν που επέρχεται σε εργάτη ή υπάλληλο των αναφερομένων στο άρθρο 2 του άνω νόμου επιχειρήσεων, θεωρείται και ο θάνατος ή ο τραυματισμός του μισθωτού εξαιτίας έκτακτης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, άσχετου προς την σύσταση του οργανισμού του παθόντος, αλλά συνδεομένου με την εργασία του, λόγω της εμφανίσεως του κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση αυτής. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 914, 932 του ΑΚ και 1 και 16 του ως άνω ν. 551/1914, προκύπτει ότι χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας.

 

Για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη αρκεί να συντέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη ή του κυρίου του έργου ή των προστηθέντων από αυτούς (άρθρο 922 ΑΚ), με την έννοια της διατάξεως του άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια αυτών και όχι μόνο η ειδική αμέλεια ως προς την τήρηση των όρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1 του ν.551/1914 (Ολ ΑΠ 18/2008, ΑΠ 182/2015, ΑΠ 937/2011, ΑΠ 814/2011, ΑΠ 260/2011).

 

Ειδικότερα, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 922 ΑΚ, για να υπάρχει σχέση προστήσεως θα πρέπει να υπάρχει εξάρτηση, έστω και χαλαρή, ανάμεσα στον προστήσαντα και στον προστηθέντα, ώστε ο πρώτος να μπορεί να δίνει στον δεύτερο εντολές ή οδηγίες και να τον ελέγχει ή επιβλέπει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του ανέθεσε.

 

Από τα άρθρα 681, 688-691 και 698 ΑΚ προκύπτει ότι ο εργολάβος δεν θεωρείται, καταρχήν, προστηθείς του εργοδότη, όταν όμως ο εργοδότης

 

επιφύλαξε για τον εαυτό του, ρητώς ή σιωπηρώς, την διεύθυνση και την

 

επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου και μάλιστα το δικαίωμα παροχής

 

οδηγιών προς τον εργολάβο, ο τελευταίος θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση

 

προστήσεως προς τον εργοδότη (ΑΠ 182/2015, ΑΠ 876/2014, ΑΠ 934/2013,

 

ΑΠ 1168/2007).

 

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4 και 5 του ν. 1396/1983, που αφορούν αποκλειστικά στη λήψη και τήρηση των κατά νόμο μέτρων ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων ή τρίτων κατά την εκτέλεση οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, πλην των δημοσίων, ο εργολάβος

 

ολόκληρου του έργου, ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται ολικά ή κατά τμήματα με

 

υπεργολάβους, είναι συνυπεύθυνος και υποχρεούται: α) να λαμβάνει και να τηρεί

 

όλα τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο, β) να τηρεί, σύμφωνα

 

με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του εν λόγω νόμου και γ) να εφαρμόζει, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τη μελέτη μέτρων ασφαλείας, που ορίζεται στο άρθρο 6 του εν λόγω νόμου.

 

Ακόμη, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 21 παρ.1 του π.δ. 778/1980 που εφαρμόζονται επί εργασιών ανεγέρσεως, κατεδαφίσεως, επισκευής, διακοσμήσεως, χρωματισμού οικοδομών, ως και των πάσης φύσεως μεταλλικών,

 

μηχανουργικών, μηχανολογικών και ηλεκτρονικών εργασιών, που εκτελούνται σ` αυτές, οι εγκαταστάσεις ή διατάξεις ασφαλείας πρέπει να κατασκευάζονται έτσι, ώστε να αντιστοιχούν στην προς εκτέλεση εργασία και να διασφαλίζουν τον εργαζόμενο από τους κινδύνους, τους οποίους διατρέχει κατά την εκτέλεσή της.

 

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι η υποχρέωση ως προς τη λήψη και

 

τήρηση των κατά νόμο μέτρων ασφαλείας και, κατά συνέπεια, η ευθύνη

 

έναντι των εργαζομένων που απασχολούνται σε οικοδομικό έργο ή τρίτων

 

προσώπων σε περίπτωση ατυχήματος οφειλομένου σε παράλειψη ως προς

 

τα μέτρα αυτά, βαρύνει κατ` αρχήν το πρόσωπο που αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου, ως εργολάβος.

 

Στην περίπτωση αυτή, ο κύριος του έργου, ως εργοδότης (ΑΚ 681, 688-691

 

και 698) δεν υπέχει ευθύνη, εκτός εάν επιφύλαξε για τον εαυτό του, ρητώς

 

ή σιωπηρώς, τη διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου και,

 

μάλιστα, το δικαίωμα παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο, οπότε αυτός

 

θεωρείται ότι βρίσκεται προς τον εργοδότη σε σχέση προστήσεως (ΑΚ 922),

 

επί της οποίας θεμελιώνεται η εις ολόκληρο ευθύνη του τελευταίου (ΑΠ

 

1158/2012, ΑΠ 1210/2006).

 

Πηγή: ΤΕΕ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2016/06_16/NEWSLETTER20160603.pdf

 

Διαβάστηκε 2558 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 05 Ιουνίου 2016 20:38