Συνήγορος του Πολίτη: Προστασία Υγροτόπου Εκβολών Αποσελέμη Ποταμού Ηρακλείου Κρήτης

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2017 06:00

Πόρισμα της 24ης Ιουνίου 2016 (αριθ. πρωτ.: 138059/22064/2016)

Αναπληρωτής Συνήγορος του Πολίτη: Βασίλης Καρύδης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ιωάννης Π. Σαγιάς
Ειδικοί Επιστήμονας: Αντωνίνα Παπαθανάσογλου, Ελευθερία Μαυρομάτη

 

Ο Συνήγορος εξέτασε αναφορά πολιτών σχετικά με την υποβάθμιση των εκβολών του υγροτόπου του Αποσελέμη ποταμού ∆ήμου Χερσονήσου Ηρακλείου εξαιτίας παράνομων επεμβάσεων.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης εντοπίστηκαν διοικητικές παραλείψεις, οι οποίες συνέβαλαν στην υποβάθμιση του υγροτόπου. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι η ευρύτητα του αντικειμένου και οι εμπλεκόμενες αρμοδιότητες των υπηρεσιών δυσχεραίνουν την ευελιξία των διαδικασιών και την εξεύρεση κοινά αποδεκτής και υλοποιήσιμης λύσης αποκατάστασης, ενώ αποτυπώθηκαν κωλύματα στις διαδικασίες που οφείλονται, μεταξύ άλλων, και σε οργανωτικές δυσλειτουργίες της διοίκησης. Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τις αρμόδιες υπηρεσίες και αυτοψία στο χώρο, όπου εξετάστηκαν αναλυτικά τα παραπάνω με τα αρμόδια στελέχη.

Στη συνέχεια ο Συνήγορος απηύθυνε πόρισμα προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών. Στο εν λόγω πόρισμα διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

α) Μεγάλη καθυστέρηση έγκρισης ή ενημέρωσης σχετικά με την πορεία της ενιαίας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης από τη ∆/νση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, καθώς και παράλειψη συνεργασίας με τον Συνήγορο του Πολίτη. Τονίστηκε ότι είναι επιβεβλημένη η έγκριση της ΕΜΠ προκειμένου οι φορείς να υλοποιήσουν τις προτεινόμενες διαχειριστικές ενέργειες.

β) Αδυναμία, κατά τους ισχυρισμούς της ∆/νσης ∆ημόσιας Περιουσίας Κρήτης, οριοθέτησης αιγιαλού – παραλίας, καθώς και των ελωδών εκτάσεων των εκβολών.

γ) Παράλειψη οριοθέτησης των εκβολών του Αποσελέμη από τις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες (Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης και ∆ήμος Χερσονήσου) και ανεπαρκής προστασία της περιοχής.

δ) Ανεπαρκής αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ε) Ελλιπής έλεγχος της νομιμότητας εγκατάστασης και λειτουργίας του γηπέδου ποδοσφαίρου και των συνοδών εγκαταστάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το ∆ήμο Χερσονήσου και τη ∆/νση Πολεοδομίας Ηρακλείου. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η συνέχιση λειτουργίας του γηπέδου στο συγκεκριμένο σημείο δεν συνάδει με τον προστατευτέο χαρακτήρα της περιοχής.

στ) Ανάγκη ολοκλήρωσης της ανασκαφής για την ανάδειξη της σωζόμενης μινωικής εγκατάστασης σε έκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος, η οποία έχει συμπεριληφθεί στις χρονίζουσες ανασκαφικές εκκρεμότητες της ΚΓ’ ΕΠΚΑ (νυν ΕΦΑ Ηρακλείου), για τις οποίες δεν αποστέλλονται οι αναγκαίες πιστώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Μέχρι σήμερα έχει υπάρξει ανταπόκριση στο πόρισμα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/200378/5275/24.06.15 έγγραφο από το γραφείου του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο ζητείται από το Γραφείο Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΑ αξιολόγηση της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης της ανασκαφικής έρευνας από την ΕΦΑ Ηρακλείου.

Αναλυτικότερα, βλ.: www.synigoros.gr

πηγή : Δασαρχείο
https://dasarxeio.com/2017/03/05/1128-11/

Διαβάστηκε 2683 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2017 06:11