Συμφωνία μεταξύ εργοληπτικών οργανώσεων και ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για επαναφορά του πόρου 6 0/00

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Κυριακή, 07 Αυγούστου 2016 16:11

Επαναφορά του πόρου 6 ο/οο

Γραπτή συμφωνία μεταξύ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και εργοληπτικών οργανώσεων για επαναφορά του πόρου 6 ο/οο


Στο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις επικυρώθηκε η συμφωνία 9 (Άρθρο 53, παράγραφος 7).

Αυτή η εξέλιξη ανοίγει το δρόμο για πλήρη επαναφορά του πόρου και εφόσον υλοποιηθεί αποτελεί σημαντική κατάκτηση της ΕΜΔΥΔΑΣ.

Παραμένει σε εκκρεμότητα η διαδικασία εκκαθάρισης των παλαιότερων ποσών.

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 
Άρθρο 53
 
Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης
 
7. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν και τα ακόλουθα:
 
θ) Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή μνεία στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προστίθεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η με αρ.πρωτ. 8371/27.7.2016 συμφωνία μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν μελλοντικές συμφωνίες. (σελ. 40). 

πηγή : συσπείρωση αριστερών μηχανικών
http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2016/08/6-000.html

Διαβάστηκε 3213 φορές